Het schadelijke effect van een mengsel van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) kan groter zijn dan het effect per stof. Met dit mengseleffect wordt zeer beperkt rekening gehouden bij de vergunningverlening. Ook wordt er niet gekeken naar hoeveel ZZS via de lucht op de bodem of in het water terechtkomen. Dat blijkt uit een verkenning van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Lees verder