Het is nog onduidelijk of de giftige stof acrylamide (AMD) in diepe plassen kan ontstaan of vrijkomen uit polyacrylamide (PAM). Uit literatuuronderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en Deltares blijkt dat wetenschappelijk onderzoek naar de vorming van AMD uit PAM onder deze specifieke omstandigheden ontbreekt. AMD is een Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS). Het RIVM raadt overheden aan om alsnog onderzoek te doen, waaronder de monitoring van de waterkwaliteit. 

Nog onzekerheden

Om oude zand- en grindwinputten ondieper te maken worden materialen gestort die behandeld zijn met PAM. Ook in infrastructurele werken worden deze materialen gebruikt. Bij afbraak van PAM vormt zich mogelijk de kankerverwekkende stof AMD. 

Het RIVM onderzocht met Deltares bestaande wetenschappelijke literatuur. Daaruit blijkt dat de vorming van AMD onder de bijzondere omstandigheden in diepe plassen nog niet is onderzocht. Het gaat om dan om weinig of geen zuurstof en licht. Ook is het nog onduidelijk of AMD weer vanzelf afbreekt in diepe plassen. Het RIVM en Deltares onderzochten niet of mensen en organismen in diepe plassen worden blootgesteld aan AMD. 

Voorzorg  

Op basis van de eerder studies en de uitkomsten van dit onderzoek zijn er geen aanwijzingen dat er substantiële risico’s zijn voor mens en natuur. Omdat er nog onzekerheden zijn, adviseren het RIVM en Deltares wel om te onderzoeken of AMD in diep water kan ontstaan of kan vrijkomen uit een materiaal dat met PAM is behandeld. Het RIVM raadt overheden aan zo mogelijk te voorkomen dat PAM-houdende stoffen in het water terecht komen en de kwaliteit van het water in de gaten te houden.