Signalering

Signalering is het inventariseren van nieuwe risico's, nieuwe kansen, nieuwe effecten, nieuwe bezorgdheden of ontwikkelingen hierin vanuit de leefomgeving. Het gaat hierbij om leefomgevingsfactoren die van invloed zijn op gezondheid en  veiligheid die nu al zichtbaar zijn (voor het geoefend oog) en verwachtingen.

Wat is een signaal?

Een signaal beschrijft een ontwikkeling in de leefomgeving die schadelijk kan zijn voor de gezondheid en veiligheid van mensen en het milieu. De volgende criteria gebruiken we om te bepalen of iets een signaal is.

  • Het gaat om blootstelling aan iets nieuws, of de blootstelling neemt toe;  
  • Het effect op de gezondheid is nieuw of wordt groter;
  • Er is geen overeenstemming over het effect van de blootstelling op de gezondheid;
  • De bezorgdheid of aandacht in de maatschappij neemt toe;
  • Er is nieuwe kennis over al bestaande blootstellingen of effecten;
  • De kans op een incident (bijvoorbeeld een brand of ontploffing) neemt toe;
  • De gevolgen van een incident worden groter.
  • Een  risico of een kans vanuit de leefomgeving als mogelijk gevolg van ontwikkelingen (een verwachting)

De signalen zijn ingedeeld op thema. Een signaal kan bij verschillende thema’s horen. De thema’s zijn heel divers. Ze gaan bijvoorbeeld over geluid, lucht, bodem en grondwater, elektromagnetische velden, duurzame mobiliteit  en omgevingsveiligheid.

Waarom verzamelen we signalen?

Het doel van het verzamelen van signalen is om op tijd en juist te kunnen reageren op kansen en risico’s.

Hoe verzamelen we signalen?

Signaleren doen we niet alleen. We maken voor het identificeren van signalen gebruik van themagroepen en thema-overstijgende workshops.
Een themagroep bestaat uit experts van verschillende (kennis-) instituten zoals RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst), universiteiten en PBL Planbureau voor de Leefomgeving (Planbureau voor de Leefomgeving)
De samenstelling van thema-overstijgende workshops hangt af van het onderwerp. Deelnemers zijn vertegenwoordigers van bijvoorbeeld RIVM, GGD, universiteiten en ministeries.

Meedoen?

Themagroep of workshop

Wilt u bijdragen aan een themagroep of deelnemen aan een workshop, neem dan contact met ons op.

Meld zelf een signaal

Iedereen kan een signaal melden. Een team van experts beoordeelt het signaal. 
Voldoet het aan de criteria dan publiceren we het signaal op deze website.