In Nederland spreekt men van laagfrequent geluid (LFG) bij zeer lage tonen. Deze lage tonen hebben een frequentie tussen 20 Hz t/m 100/125 Hz. Vaak wordt er gesproken over een bromtoon, omdat pas na een geluidmeting duidelijk is of een bromtoon LFG is of een lage toon die iets hoger is dan 100/125 Hz. In sommige landen wordt geluid met een frequentie van 250 Hz of lager ook tot LFG gerekend.

Bronnen van LFG

Bijna alle geluidbronnen produceren een combinatie van gewoon geluid en LFG. Bekende bronnen van LFG zijn onder meer: wegverkeer, railverkeer, vliegverkeer, windturbines, industrie, transformatoren, warmtepompen, airconditioning, zuigercompressoren, generatoren, wasmachines, muziek bij festivals/discotheken en mechanische ventilatie.  Er bestaan ook natuurlijke bronnen van LFG zoals wind, zee en het onweer.

In Nederland komen steeds meer bronnen naar voren die LFG vertonen. Een reden hiervoor kan zijn dat LFG soms meer opvalt na maatregelen om geluid te beperken. Deze geluidwerende maatregelen zorgen voor het dempen van hoge en midden tonen, waardoor het resterende LFG meer opvalt. Het is soms moeilijk om LFG-bronnen op te sporen, doordat LFG zeer ver kan reizen, namelijk tot enkele kilometers van de bron van oorsprong naar de ontvanger.

Effecten van LFG op de gezondheid

Over gezondheidseffecten van LFG is er minder bekend dan over de effecten van ‘gewoon’ geluid. Dit komt doordat er tot op heden beperkt onderzoek is gedaan naar de gevolgen van LFG en dat deze onderzoeken niet altijd goed uitgevoerd zijn:

  • Er zijn niet altijd geluidmetingen gedaan
  • Er deden soms erg weinig mensen mee
  • Er wordt niet altijd dezelfde definitie gebruikt voor LFG, waardoor de onderzoeken moeilijk met elkaar te vergeleken zijn

Uit RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-onderzoek naar de beleving van de woonomgeving in Nederland blijkt, dat in ons land ongeveer 2,2% van de bevolking ernstige hinder heeft van LFG en 8,1% enigszins gehinderd is. In dit onderzoek werden geen geluidmetingen gedaan en het is zodoende niet bekend of er bij de deelnemers met hinder ook daadwerkelijk een LFG in de omgeving aanwezig was. Ook is het niet bekend of er misschien een medische oorzaak was waardoor de participanten hinder ondervonden door LFG.

De aanpak van LFG

Tot op heden is er geen regelgeving met betrekking tot laagfrequent geluid in Nederland. In 2021 zal het RIVM een advies uitbrengen over welk onderzoek op het gebied van LFG en gezondheid wenselijk is. Dit zal het RIVM doen op verzoek van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, van Economische Zaken en Klimaat, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.