Geur van industriële bedrijven kan hinder veroorzaken en de gezondheid schaden. Zo hebben inwoners in de regio IJmond geurhinder van de staalindustrie die daar gevestigd is. Ook omwonenden van diervoederfabrieken doen vaak melding van geurhinder.

Geur van industrie en gezondheid

Geur van industriële bedrijven brengt gezondheidsrisico's met zich mee. Geurhinder kan leiden tot lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, misselijkheid, verstoorde ademhaling en verstoorde hartslag. Ook kan geur psychische klachten veroorzaken. Bijvoorbeeld spanningen, structurele onvrede over het woon- en leefklimaat en vermindering van activiteiten buitenshuis.

Aanpak van geur rond industrie

  • De gemeente stelt regels voor geur op in de omgevingsvisie. Deze regels moeten zorgen voor een aanvaardbaar hinderniveau. Een vergunningverlener beoordeelt bij het verlenen van een omgevingsvergunning of sprake is van significante milieuverontreiniging. Daarbij houdt de vergunningverlener rekening met de geurregels in het omgevingsplan.
  • Bij het opstellen van het beleid of het omgevingsplan kan het bevoegd gezag aansluiten bij het voorstel voor aanvaardbaar hinderniveau. Dit is afgestemd in het Kennisalliantie Geur Overheden (KaGO). De KaGO is een initiatief van provincies en omgevingsdiensten. In het KaGO zitten geurspecialisten van omgevingsdiensten.
  • Veel gemeenten zijn burgerwetenschap-projecten gestart, waarbij burgers via sensoren lucht kunnen meten. Zodra ze geurhinder ondervinden, kan dan gekeken worden of dat met specifieke stoffen samenhangt. Als de bron van die stoffen is opgespoord, kan de gemeente maatregelen nemen.
  • In het Onderzoek Beleving Woonomgeving (OBW) is tussen 2016 en 2019 een kleine toename in ernstige hinder van geur van industrie te zien.